Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Keramiekboetiek – QARTZ bvba is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging of factuur en onderstaande voorwaarden.

2.De gekochte goederen worden afgehaald, verzonden of geleverd zoals desgevallend vermeld staat op factuur of orderbevestiging.

3.De gekochte goederen worden na ontvangst van de betaling geleverd binnen de termijn zoals die staat vermeld in de webshop, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de sector en mogelijke vertragingen gerelateerd aan onvoorziene omstandigheden.  

4.De gekochte goederen worden vervoerd of verzonden op risico van de koper, keramiekboetiek-QARTZ bvba zorgt voor de nodige bescherming en verpakking bij verzending. 

5.Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk of per e-mail bij ons toekomen binnen de zeven dagen na ontvangst van de goederen. 

6.Onze goederen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur. Desgevallend zijn onze leveringen ten laatste betaalbaar dertig dagen na factuurdatum.

7.De geleverde koopwaar blijft eigendom van keramiekboetiek - QARTZ bvba zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klant draagt de risico’s vanaf ontvangst van de goederen. De klant moet de goederen in goede staat bewaren.

8.Onverminderd het recht op schadevergoeding is keramiekboetiek – QARTZ bvba te allen tijde gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door het verzenden van een per post aangetekende brief.

In geval van ontbinding, verbindt de klant zich ertoe de door keramiekboetiek – QARTZ bvba geleverde goederen, binnen de 48 uur retour te zenden aan keramiekboetiek – QARTZ bvba. In geval dit niet gebeurt binnen deze termijn zal keramiekboetiek – QARTZ bvba, op welke plaats ook, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

9. Elk onbetaald factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procent en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002).

Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten - met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand - hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).”

10.De verkoper weigert de toepassing van enige andere algemene verkoopsvoorwaarden.

11.Alle onderhavige transacties worden beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Mechelen (België) bevoegd zijn, met dien verstande dat keramiekboetiek – QARTZ bvba gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.

12.Bent u van mening veranderd? Voldoen de goederen niet?

Bij een bestelling via de webshop www.keramiekboetiek.be hebt u de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien gedurende 14 dagen vanaf ontvangst van de goederen. U beschikt over deze termijn om te beslissen het product terug te brengen - weliswaar intact en met originele verpakking, met alle accessoires en de eventuele gebruiksaanwijzing, samen met (een kopie van) factuur. 

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal keramiekboetiek - QARTZ bvba u de betaalde bedragen terugstorten.  

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Keramiekboetiek- QARTZ bvba heeft ten allen tijde het recht om een aankoop te annuleren, ook na ontvangst van betaling of deelbetaling. In dit geval zal keramiekboetiek - QARTZ bvba het reeds betaalde bedrag terugstorten binnen de 30 dagen na annulering van de bestelling.keramiekboetiek – Korenmarkt 40 – 2800 Mechelen Tel. 0475 59 41 36 - [email protected]

Maatschappelijke zetel: QARTZ bvba – Broekstraat 43 - 2820 Rijmenam - BTW BE 0677.778.788